Algemene Voorwaarden Happy Shopper Group B.V.

Tot stand gekomen op 3 mei 2018. Laatst gewijzigd op 11 april 2023.

Algemene Voorwaarden Happy Shopper Group B.V, gevestigd aan de Veldweg 7, 5061 KJ, te Oisterwijk. Happy Shopper Group B.V. is ingeschreven bij de KvK onder nummer 77800303. 

Artikel 1 Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:   De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

Happy Shopper Group B.V.:             Happy Shopper Group B.V. is de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

Wederpartij:                       Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het Product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Partijen:                              Happy Shopper Group B.V. en de Wederpartij, ieder afzonderlijk te noemen de “Partij”.

Consument:                         De Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Bedrijf:                                 De Wederpartij, niet natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Overeenkomst:                    Iedere Overeenkomst gesloten tussen Happy Shopper Group B.V. en de Wederpartij, gericht op de verkoop van Producten.

Product:                               Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst.

Dienst:                                  Alle werkzaamheden, bestaande uit ontwerpwerkzaamheden, die Happy Shopper Group B.V. voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Koop of Dienstverlening   De Overeenkomst tussen Happy Shopper Group B.V. en de Wederpartij is Koop op afstand: de (ver)koop

op afstand:                          van Producten, waarbij in het kader van een door de Happy Shopper Group B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen en er geen fysiek contact tussen Partijen plaatsvindt, maar ook Dienstverlening op afstand: het verlenen van Diensten op afstand.

Artikel 2 Werkingssfeer 

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Happy Shopper Group B.V. en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Happy Shopper Group B.V, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. 

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de  Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Partijen in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. 

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Happy Shopper Group B.V. zijn overeengekomen. 

Indien Happy Shopper Group B.V. niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Happy Shopper Group B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes 

Alle aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 

Alle aanbiedingen en/of offertes van Happy Shopper Group B.V. zijn 14 dagen geldig, tenzij in de aanbieding en/of offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen. 

Alle aanbiedingen en/of offertes gelden zolang de voorraad strekt. 

Happy Shopper Group B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Happy Shopper Group B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Happy Shopper Group B.V. anders aangeeft. 

Een samengestelde prijsopgave verplicht Happy Shopper Group B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen Producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven Prijs. 

Alle aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.  

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst 

De Overeenkomst komt tot stand doordat de Wederpartij de aanbieding en/of offerte van Happy Shopper Group B.V. tijdig aanvaardt.

Artikel 5 Beëindiging en annulering Overeenkomst 

Happy Shopper Group B.V. en de Wederpartij kunnen de Overeenkomst te allen tijde met wederzijds goedvinden beëindigen. 

De Wederpartij kan de Overeenkomst annuleren. Annulering dient te geschieden voor de verzending heeft plaatsgevonden (bij onbedrukte Producten) of voordat de productie is gestart (bij bedrukte Producten). De productie wordt gestart nadat de Wederpartij zijn/haar akkoord heeft gegeven op de drukproef of het digitale voorbeeld. Annulering daarna is niet mogelijk. De Wederpartij is dan verplicht de Producten af te nemen en de overeengekomen Prijs te betalen.

Artikel 6 Wijziging Overeenkomst 

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Happy Shopper Group B.V. de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. 

Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Happy Shopper Group B.V. zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Happy Shopper Group B.V. de Wederpartij hierover van tevoren inlichten. 

Indien een vaste Prijs is overeengekomen, zal Happy Shopper Group B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de Prijs. Hierbij zal Happy Shopper Group B.V. proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen. 

Happy Shopper Group B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Happy Shopper Group B.V. kunnen worden toegerekend. 

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Happy Shopper Group B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide Partijen.

Artikel 7 Uitvoering Overeenkomst 

Happy Shopper Group B.V. heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden. 

Happy Shopper Group B.V. heeft het recht om de levering van de Producten in fasen uit te voeren, waarbij bijvoorbeeld de Producten geleverd worden op verschillende tijdstippen of verschillende locaties.

Happy Shopper Group B.V. zal haar werkzaamheden in beginsel uitvoeren op haar locatie en niet op de locatie van de Wederpartij.

Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Happy Shopper Group B.V. niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten. 

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Happy Shopper Group B.V.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Happy Shopper Group B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8 Prijzen 

Voor het verkopen en leveren van het Product of het uitvoeren van de werkzaamheden ontvangt Happy Shopper Group B.V. van de Wederpartij een financiële tegenprestatie: de Prijs.

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de Prijzen in euro’s uitgedrukt, inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de Prijzen in euro’s uitgedrukt, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 

De prijzen zijn in beginsel inclusief verpakkings- en verzendkosten, maar kunnen exclusief deze kosten zijn als de Wederpartij hiervoor specifieke wensen stelt. Happy Shopper Group B.V. zal de Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van deze extra kosten.

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht. 

Van alle bijkomende kosten zal Happy Shopper Group B.V. tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 9 Prijswijziging 

Indien Happy Shopper Group B.V. met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Prijs overeenkomt, is Happy Shopper Group B.V. gerechtigd tot verhoging van de Prijs, ook wanneer de Prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. 

Indien Happy Shopper Group B.V. het voornemen heeft om de Prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

Indien een verhoging van de Prijs plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:  

 • De verhoging van de Prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Happy Shopper Group B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;
 • Happy Shopper Group B.V. alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • Bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de 

Overeenkomst de Prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 10 Koop op afstand, retournering, terugbetaling, onderzoek en klachten

Consumenten

In geval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden. In geval van Dienstverlening op afstand dient de uitvoering van de werkzaamheden uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden, tenzij Happy Shopper Group B.V. voor het sluiten van de Overeenkomst al heeft aangegeven dat de levering langer dan dertig dagen zal duren en de Wederpartij daar geen bezwaar tegen heeft geuit. Daarnaast heeft Happy Shopper Group B.V. het recht om de Wederpartij tot vooruitbetaling van de Prijs te verplichten. 

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is een exclusief recht dat de wet slechts toekent aan de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument en niet aan de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij in beginsel het recht om de Overeenkomst gedurende veertien dagen na de ontvangst van de door de Happy Shopper Group B.V. geleverde Producten, zonder opgave van redenen, te herroepen. Daarnaast heeft de Wederpartij in beginsel het recht om de Overeenkomst na dertig dagen te herroepen indien Happy Shopper Group B.V. het Product niet binnen dertig dagen heeft geleverd (tenzij: zie eerste alinea van dit artikel), tenzij Partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen. Ook indien Happy Shopper Group B.V. niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij in beginsel het recht om de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Happy Shopper Group B.V. geleverde Producten, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Happy Shopper Group B.V. in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien dagen te lopen. 

Verval herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt in het geval de Overeenkomst betrekking heeft op Producten die Happy Shopper Group B.V. voor de Wederpartij op maat/naar de specifieke (persoonlijke) wensen van de Wederpartij heeft gemaakt. Gelet op het feit dat de werkzaamheden van Happy Shopper Group B.V. betrekking hebben op het maken van promotiemateriaal, merchandise en het bedrukken van kleding en hieruit Producten volgen die op maat/naar de specifieke (persoonlijke) wensen van de Wederpartij zijn gemaakt, vervalt het herroepingsrecht van de Wederpartij. Dit betekent dat de Wederpartij (in de hoedanigheid van Consument) geen gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.

Uitsluiting herroepingsrecht

 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op alle Producten die specifiek op maat voor, c.q. naar de specifieke wens van, de Wederpartij worden gemaakt.

 

Bedrijven

 

Geen recht op retournering of terugbetaling

Gelet op het feit dat de werkzaamheden van Happy Shopper Group B.V. betrekking hebben op het maken van promotiemateriaal, merchandise en het bedrukken van kleding en hieruit Producten volgen die op maat/naar de specifieke (persoonlijke) wensen van de Wederpartij zijn gemaakt, is het voor de Wederpartij niet mogelijk om de Producten te retourneren zonder opgaaf van reden en/of een (gedeeltelijke) terugbetaling te ontvangen zonder instemming van Happy Shopper Group B.V. Dit betekent dat de Wederpartij (in de hoedanigheid van Bedrijf, maar natuurlijk ook de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument) geen gebruik kan maken van retournering of terugbetaling.

Onderzoek en klachten (Consumenten en Bedrijven)

De Wederpartij is gehouden de Producten op het moment van ontvangst, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst, te onderzoeken. Daarbij behoort Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de afgenomen Producten overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Producten schriftelijk aan Happy Shopper Group B.V. gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 10 dagen na ontdekking ervan aan Happy Shopper Group B.V. gemeld te worden.

Het eventuele recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Producten of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Happy Shopper Group B.V. binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11 Levering 

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat het Product in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van het Product over op de Wederpartij.  

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat het Product ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van het Product over op de Wederpartij.  

Levering vindt plaats bij Happy Shopper Group B.V. of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. 

De Wederpartij is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld of ter beschikking staan, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt. 

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering het Product weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Happy Shopper Group B.V. de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.  De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 12 Leverings- en uitvoeringstermijnen 

De levering zal plaatsvinden en de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Happy Shopper Group B.V. opgegeven termijn. 

Indien voor de levering van het Product of de uitvoering van de werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven is, is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. 

Indien Happy Shopper Group B.V. gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering, vangt de leveringstijd of uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Happy Shopper Group B.V. heeft verstrekt. 

Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Happy Shopper Group B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Happy Shopper Group B.V. alsnog een redelijke termijn wordt geboden om het Product te leveren of de werkzaamheden uit te voeren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Happy Shopper Group B.V. zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Happy Shopper Group B.V. binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 13 Risico-overgang

De Producten die voorwerp zijn van de Overeenkomst, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de Producten aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Consument), dan wel het tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de Producten aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Bedrijf) voor rekening en risico van Happy Shopper Group B.V.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop de Producten in de macht van de Wederpartij (in de hoedanigheid van Consument) of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht, dan wel het moment waarop de Producten ter beschikking staan aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Bedrijf) of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud 

Alle door Happy Shopper Group B.V. in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van Happy Shopper Group B.V. totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd (de (leverings of uitvoerings)instructies en de Prijs) deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. 

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. 

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 15 Productie- procedés 

Bij alle productie- procedés kunnen geringe afwijkingen van het origineel niet gereclameerd worden. 

Dit geldt in het bijzonder voor: 

 • Geringe geuren bij materialen en bedrukkingen;
 • Geringe kleurafwijkingen tussen twee of meerdere opdrachten;
 • Geringe kleurafwijkingen in vergelijking met een vorige opdracht;
 • Geringe kleurafwijkingen tussen de Producten binnen één opdracht;
 • Geringe snijd afwijkingen van drukmateriaal.

Het hierboven vermelde geldt technisch ook voor de vergelijking tussen andere modellen en deze worden uitgesloten, te denken valt aan: 

 • Proefafdrukken;
 • Digitale voorbeelden;
 • Afdrukgegevens;
 • Wanneer ze door de Wederpartij zijn opgemaakt;
 • Geuren; en
 • Het eindproduct.

De Wederpartij dient rekening te houden met een tolerantie van maximaal 5% uitval bij de LED-Producten. Eventuele afwijkingen in order aantal kunnen in mindering worden gebracht of alsnog worden gefactureerd aan de Wederpartij, met een maximaal verschil van 10%.

Artikel 16 Betaling 

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Happy Shopper Group B.V. aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. Happy Shopper Group B.V. vraagt vrijwel altijd een vooruitbetaling van de Wederpartij. Via de webshop kan de Wederpartij direct betalen via bijvoorbeeld iDeal, Creditcard, Paypal. Indien de Overeenkomst wordt gesloten middels een offerte, zal Happy Shopper Group B.V. de Wederpartij een factuur versturen. 

Bedrijven in België zijn zelf verantwoordelijk voor milieubijdragen van batterijen.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Happy Shopper Group B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. 

Happy Shopper Group B.V. en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld. 

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. 

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele aan de zijde van de Wederpartij zijn de vorderingen van Happy Shopper Group B.V. en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Happy Shopper Group B.V. onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17 Incassokosten 

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.  

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Happy Shopper Group B.V., voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.  

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Happy Shopper Group B.V., voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.  

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Happy Shopper Group B.V. pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Happy Shopper Group B.V. de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 30 dagen te voldoen.  

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij. 

Artikel 18 Opschorting 

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Happy Shopper Group B.V. het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 

Voorts is Happy Shopper Group B.V. bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien: 

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Happy Shopper Group B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Happy Shopper Group B.V. kan worden gevergd.

Happy Shopper Group B.V. behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Ontbinding 

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Happy Shopper Group B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 

Voorts is Happy Shopper Group B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: 

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Happy Shopper Group B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Happy Shopper Group B.V. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Happy Shopper Group B.V. kan worden gevergd;
 • De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • De Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. 

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Happy Shopper Group B.V. op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 

Indien Happy Shopper Group B.V. de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Happy Shopper Group B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. 

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Happy Shopper Group B.V. geleden schade.

Artikel 20 Overmacht 

Een tekortkoming kan niet aan Happy Shopper Group B.V. of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de Partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. 

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Happy Shopper Group B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor Happy Shopper Group B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Happy Shopper Group B.V. in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd. 

Happy Shopper Group B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Happy Shopper Group B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen. 

In geval van overmacht zijn de Partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. 

Zowel Happy Shopper Group B.V. als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee 2 maanden zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de Partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. 

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Happy Shopper Group B.V. zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. 

Indien Happy Shopper Group B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Happy Shopper Group B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 21 Garanties 

Happy Shopper Group B.V. garandeert dat de geleverde Producten beantwoorden aan de Overeenkomst. Happy Shopper Group B.V. garandeert tevens dat de geleverde Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de Producten die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. 

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor elektronica Producten en voor gebruik binnen en buiten Nederland. 

Indien het geleverde Product door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven. 

Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, kan Happy Shopper Group B.V, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn onderzoeken en beoordelen of het Product in aanmerking komt voor (eventueel kosteloze) vervanging of herstel.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij. 

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Happy Shopper Group B.V. in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. 

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Happy Shopper Group B.V. geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 22 Onderzoek(stermijnen) gebreken

De Wederpartij in de hoedanigheid van Consument, is gehouden de geleverde Producten op het moment van levering, maar in ieder geval binnen twee maanden na levering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. Zichtbare, niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen twee maanden na levering van het Product schriftelijk aan Happy Shopper Group B.V. gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 

De Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf, is gehouden de geleverde Producten op het moment van levering, maar in ieder geval binnen veertien dagen na levering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. Zichtbare, niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen veertien dagen na levering van het Product schriftelijk aan Happy Shopper Group B.V. gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de Prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit. 

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Happy Shopper Group B.V. binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.  

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt. 

Artikel 23 Aansprakelijkheid 

Happy Shopper Group B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Happy Shopper Group B.V. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

 

Happy Shopper Group B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Happy Shopper Group B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Happy Shopper Group B.V. is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Happy Shopper Group B.V. kenbaar behoorde te zijn. Daarnaast is Happy Shopper Group B.V. niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Happy Shopper Group B.V. gebruik heeft gemaakt van door de Wederpartij verstrekte onderdelen, materialen, logo’s, beeldmerken et cetera. Deze schade komt voor rekening en risico van de Wederpartij.

Happy Shopper Group B.V. is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

In het geval Happy Shopper Group B.V. een advies verstrekt, is dit advies slechts informerend en vrijblijvend. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van het advies. Happy Shopper Group B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele (negatieve) gevolgen voor het opvolgen van het advies.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Happy Shopper Group B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

Indien Happy Shopper Group B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Happy Shopper Group B.V. beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Happy Shopper Group B.V. aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Happy Shopper Group B.V. overeenkomstig de verzekering draagt. 

De Wederpartij dient de schade waarvoor Happy Shopper Group B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Happy Shopper Group B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. 

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Happy Shopper Group B.V. vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 24 Vrijwaring 

De Wederpartij vrijwaart Happy Shopper Group B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is. 

Indien Happy Shopper Group B.V. door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Happy Shopper Group B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Happy Shopper Group B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 25 Verjaringstermijn 

Voor alle vorderingen jegens Happy Shopper Group B.V. en de door Happy Shopper Group B.V. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. 

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van het afgeleverde Product aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Happy Shopper Group B.V. ingelicht heeft over het gebrek van het afgeleverde Product.

Artikel 26 Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

Happy Shopper Group B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

Happy Shopper Group B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.  

Wederpartij verklaart dat zij beschikt over alle (daarvoor benodigde) intellectueel eigendomsrechten op alle (virtuele) middelen, bestanddelen, fotokopieën en andere werken die Wederpartij in het kader van de dienstverlening van Happy Shopper Group B.V. aan haar zijn geleverd. Voor zover nodig verleent Wederpartij aan Happy Shopper Group B.V. een (sub-)licentie ten aanzien van deze intellectueel eigendomsrechten. Wederpartij verleent Happy Shopper Group B.V. volledige vrijwaring voor eventuele aanspraken van derden op het gebruik hiervan door Happy Shopper Group B.V.

Artikel 27 Verwerking persoonsgegevens en cookies 

Happy Shopper Group B.V. handelt in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG), welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Happy Shopper Group B.V. verstrekt, zal Happy Shopper Group B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Happy Shopper Group B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Happy Shopper Group B.V. mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een eventuele klacht.

Het is Happy Shopper Group B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Wederpartij gaat akkoord dat Happy Shopper Group B.V. de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, dient de Wederpartij dit kenbaar te maken.

Bij het bezoeken van de website kan Happy Shopper Group B.V. informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Happy Shopper Group B.V. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 

Artikel 28 Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Happy Shopper Group B.V. betrokken is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft. 

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 29 Vindplaats 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 77800303.